`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

 • sporządzamy oraz opiniujemy umowy sprzedaży nieruchomości, umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, umowy związane z zagospodarowaniem, zarządzaniem i komercyjnym wykorzystaniem nieruchomości, jak również umowy stosowane w procesie budowlanym oraz obsłudze procesów deweloperskich
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach w sprawach uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, dotyczących inwestycji budowlanych i zagospodarowania nieruchomości m.in. w zakresie zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego oraz regulacji dotyczących nabywania nieruchomości przez cudzoziemców
 • reprezentujemy naszych Klientów przed organami gmin właściwymi w sprawach zagospodarowania przestrzennego, organami nadzoru budowlanego i organami administracji architektoniczno-budowlanej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym
 • prowadzimy sprawy z zakresu odzyskiwania nieruchomości utraconych m.in. w wyniku nacjonalizacji, zajętych pod drogi publiczne, jak również nieruchomości odebranych na mocy tzw. dekretu warszawskiego o wywłaszczeniu gruntów
 • dokonujemy oceny możliwości zagospodarowania nieruchomości pod kątem przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym i prawa budowlanego
 • ustalamy i porządkujemy stan prawny nieruchomości, na potrzeby dokonywanych transakcji identyfikujemy problemy związane z realizacją transakcji oraz określamy sposób  ich rozwiązania
 • wskazujemy metody optymalizacji w zakresie podatku od nieruchomości
 • doradzamy Klientom co do tworzenia spółek celowych na potrzeby inwestycji w nieruchomości, w tym spółek komandytowo-akcyjnych mogących służyć optymalizacji podatkowej
 • reprezentujemy naszych Klientów w sporach sądowych oraz pozasądowych, na każdym ich etapie
 • reprezentujemy interesy naszych Klientów w postępowaniach arbitrażowych przed sądami polubownymi krajowymi i międzynarodowymi (np. w międzynarodowym arbitrażu handlowym w zakresie roszczeń z umów międzynarodowej sprzedaży towarów)
 • reprezentujemy Klientów w postępowaniach mediacyjnych wszczynanych na podstawie klauzul mediacyjnych lub odrębnych umów o mediację
 • wskazujemy Klientom alternatywne metody rozwiązywania sporów gospodarczych oraz z powodzeniem stosujemy je w praktyce
 • doradzamy i uczestniczymy w procesie tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń spółek prawa handlowego
 • przygotowujemy projekty umów spółek, statutów i innych aktów regulujących funkcjonowanie przedsiębiorców pod kątem potrzeb Klientów, w tym przy zastosowaniu niestandardowych rozwiązań (takich jak np. akcje uprzywilejowane w tym akcje nieme, uprawnienia przyznane osobiście, ustanawianie różnorodnych ograniczeń zbywania akcji lub udziałów, takich jak prawa pierwszeństwa, opcje wyjścia itp.), specjalizujemy się w tworzeniu spółek komandytowo-akcyjnych, zapewniających optymalizację podatkową
 • reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed sądami rejestrowymi, organami prowadzącymi ewidencję działalności gospodarczej, organami podatkowymi oraz urzędami statystycznymi w sprawach związanych z tworzeniem i przekształcaniem przedsiębiorców, podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców oraz rozpoczynaniem i modyfikowaniem działalności gospodarczej osób fizycznych
 • prowadzimy kompleksową obsługę i dokumentację niezbędną do wypełniania przewidzianych prawem obowiązków zgłaszania i aktualizacji danych ujawnianych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • prowadzimy bieżącą korporacyjną obsługę przedsiębiorców, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego
 • prowadzimy obsługę organów spółek, w tym przeprowadzamy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy (również walne zgromadzenia akcjonariuszy spółek publicznych)
 • doradzamy naszym Klientom w zakresie optymalnego zastosowania uregulowań Kodeksu spółek handlowych oraz innych aktów prawnych regulujących prowadzenie działalności gospodarczej
 • przygotowujemy i negocjujemy projekty umów, ugód, listów intencyjnych, ogólnych warunków umów, w tym umów nienazwanych oraz umów z zakresu specjalistycznych dziedzin prawa, odpowiadających oczekiwaniom naszych Klientów
 • udzielamy porad i konsultacji prawnych oraz wydajemy opinie prawne w zakresie umów, celem ochrony interesów prawnych naszych Klientów
 • nadzorujemy prawidłowość wykonania zawartych umów
 • prowadzimy obsługę prawną innych niż spółki prawa handlowego podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, w tym fundacji i stowarzyszeń
 • prowadzimy sądowe i pozasądowe czynności w celu egzekucji wierzytelności przedsiębiorców
 • reprezentujemy Klientów na każdym etapie postępowania sądowego w sprawach zobowiązań umownych i innych sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym i innych procesach odszkodowawczych, o zwrot nienależnego świadczenia itp.)
 • reprezentujemy przedsiębiorców w sprawach dotyczących ich działalności przed organami administracji i sądami administracyjnymi
 • rozwiązujemy i reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniu likwidacyjnym
up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem