`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

Oprócz świadczenia stałej obsługi prawnej przedsiębiorców oraz osób fizycznych, prawnicy M. Szulikowski Kancelaria Prawna w ostatnim czasie uczestniczyli m.in. w następujących istotnych projektach:

 • kompleksowa obsługa prawna zmiany struktury grupy kapitałowej o rocznych obrotach ponad 100 mln pln, działającej w branży deweloperskiej, obejmująca utworzenie nowych spółek komandytowo-akcyjnych, przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w spółki osobowe (komandytowe i komandytowo-akcyjne), oraz zastosowanie nietypowych rozwiązań polegających na zmianie statusu wspólników oraz przeniesieniu praw i obowiązków w istniejących spółkach komandytowych na rzecz holdingowej spółki komandytowo-akcyjnej; w ramach powyższego projektu kancelaria przygotowywała także autorskie projekty i rozwiązania dotyczące finansowania dłużnego w ramach grupy,
 • obsługa prawna zmiany struktury akcjonariatu spółki akcyjnej przed jej wejściem na giełdę, na łączną wartość ok. 100 mln pln, przy użyciu autorskiej konstrukcji z wykorzystaniem funduszu inwestycyjnego zamkniętego, akcji niemych w spółkach komandytowo-akcyjnych, oraz przy zastosowaniu wyjątku od rygorów dotyczących badania aportów przez biegłego rewidenta, co umożliwiło szybki przebieg transakcji,
 • obsługa prawna transakcji restrukturyzacji grupy kapitałowej spółek prowadzących działalność produkcyjną (przemysłową) z południowej Polski, przy łącznej wartości transakcji opiewającej na kilkaset milionów pln; głównym elementem transakcji było objęcie akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez fundusz inwestycyjny zamknięty; na transakcję składał się także szereg czynności przeprowadzanych z wykorzystaniem rachunku escrow, obejmujących m. in. restrukturyzację zobowiązań jednej ze spółek w niej uczestniczących,
 • obsługa niestandardowych transakcji na obligacjach, w tym np. przygotowywanie dokumentów potrzebnych do niepublicznych emisji obligacji, a także obsługa prawna transakcji rozliczenia zobowiązań względem obligatariuszy przez przeniesienie własności nieruchomości, znajdujących się na Dolnym Śląsku, o łącznej wartości kilkunastu mln pln,
 • opracowanie kompletu dokumentacji (w tym regulaminu oraz wzorów umów), dotyczących świadczenia przez dom maklerski usługi zarządzania portfelami instrumentów finansowych,
 • obsługa prawna projektu utworzenia na terytorium Polski przez międzynarodowy koncern nowej spółki, celem podjęcia działalności leczniczej w wyspecjalizowanej dziedzinie medycyny; usługi kancelarii w ramach projektu obejmowały kompleksowe wsparcie utworzenia nowej spółki oraz doradztwo odnośnie spełnienia wymogów wynikających z nowych przepisów o działalności leczniczej, w tym stworzenie autorskich projektów dokumentów regulujących organizację wewnętrzną oraz zatrudnienie; w ramach powyższego projektu kancelaria doradzała Klientowi także w kontaktach z urzędem wojewódzkim i NFZ oraz innymi organami,
 • uczestniczenie od strony prawnej w dużym, nowatorskim projekcie związanym ze świadczeniem usług, w tym usług płatniczych przez Internet, realizowanym przez podmiot, którego działalność objęta jest nadzorem Narodowego Banku Polskiego, a w niedalekiej przyszłości zostanie objęta nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego,
 • doradztwo prawne dla Klienta realizującego projekt inwestycyjny typu „green field” na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w kwocie ponad 50 mln pln, w ramach którego prawnicy kancelarii przygotowali autorskie projekty konkurencyjnych procedur wyboru wykonawców (procedury o charakterze mieszanym, oparte na przetargu w rozumieniu kodeksu cywilnego, z elementami negocjacji), oraz projekty niestandardowych umów o roboty budowlane (przewidujące np. nietypowe rozwiązania zabezpieczające ryzyka związane z zasadą solidarnej odpowiedzialności inwestora i generalnego wykonawcy względem podwykonawców),
 • reprezentowanie spółki działającej w branży FMCG (sieć ponad 150 sklepów w Polsce), jako powoda w sprawie przeciwko podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie wynajmu powierzchni w centrach handlowych, w sprawie o zapłatę (spór o zwrot nienależnego świadczenia), w której zachodziła potrzeba przedstawienia nietypowej argumentacji prawnej oraz udowodnienia, że pomimo iż w chwili wniesienia pozwu roszczenie było już przedawnione, pozwany nie mógł skutecznie podnieść zarzutu przedawnienia, z uwagi na dorozumiane zrzeczenie się tego zarzutu,
 • reprezentowanie polskiej spółki w sporze ze spółką amerykańską, w postępowaniu arbitrażowym przed trybunałem arbitrażowym ICC w Paryżu (arbitraż odbywał się również w Nowym Jorku); spór dotyczył międzynarodowej sprzedaży towarów o znacznej wartości; zakończył się on zawarciem ugody na podstawie prawa polskiego (po zakończeniu arbitrażu),
 • uzyskanie na pierwszej rozprawie korzystnego wyroku dla Klienta kancelarii - osoby fizycznej, z powództwa o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, w sprawie dotyczącej dużej nieruchomości warszawskiej posiadanej i zabudowanej pierwotnie na podstawie ekspektatywy (tzw. praw dekretowych do gruntu), na której później zostało ustanowione użytkowanie wieczyste; spór wymagał wykazania na podstawie historycznych przepisów momentu powstania prawa użytkowania wieczystego, co przesądzało o wejściu tego prawa do majątku wspólnego zmarłych małżonków - spadkodawców Klienta i w konsekwencji umożliwiło wykazanie błędnego wpisu proporcji udziałów w prawie, na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po jednym ze spadkodawców, oraz uzyskanie korzystnego wpisu dla Klienta,
 • reprezentowanie spółki z branży farmaceutycznej w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie zwrotu wadium w przetargu, w postępowaniu o zamówienie przewyższające progi unijne; działania kancelarii doprowadziły do uzyskania korzystnego wyroku Krajowej Izby Odwoławczej, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu okręgowego; wyrok ten odbiegał od niekorzystnej linii orzeczniczej w podobnych sprawach,
 • obsługa prawna projektów IT, w tym projektów innowacyjnych, takich jak innowacyjny projekt obejmujący udostępnianie szkołom nowatorskiego oprogramowania, tzw. e-dziennika,
 • udział kancelarii w dużym projekcie inwestycyjnym renomowanej firmy farmaceutycznej, (koncern o rodowodzie niemieckim) obejmującej rozszerzenie produkcji (wprowadzenie nowej technologii); usługi kancelarii obejmowały doradztwo przy zawieraniu umów dotyczących tytułu prawnego do nowych pomieszczeń potrzebnych celem realizacji projektu; kancelaria doradzała Klientowi także przy zawieraniu umów nabycia specjalistycznych urządzeń,
 • obsługa prawna projektu optymalizacji wewnętrznych regulacji w spółce zatrudniającej blisko 1 700 pracowników; projekt obejmował m. in. optymalizację czasu pracy (z wykorzystaniem rozwiązań z tzw. ustawy antykryzysowej), optymalizację zasad kontrolowania pracowników, oraz zmiany w przedstawicielstwie pracowników (kancelaria przygotowała zmian w regulaminie pracy oraz innych dokumentach),
 • sporządzenie opinii prawnej dotyczącej rozwiązania stosunku pracy z członkiem zarządu jednoosobowej spółki Skarbu Państwa; analiza obejmowała uwarunkowania z zakresu prawa pracy i regulacji tzw. ustawy kominowej oraz z zakresu prawa handlowego (kwestia wygaśnięcia mandatu),
 • obsługa prawna zgłoszeń koncentracji do Prezesa UOKiK oraz obsługa przeprowadzenia transakcji przejęcia kontroli nad grupą kapitałową z branży budowlano-deweloperskiej, o łącznej wartości transakcji ok. 300 mln pln, z wykorzystaniem konstrukcji funduszu inwestycyjnego zamkniętego (zgłoszenia koncentracji obejmowały także przedstawienie złożonej argumentacji prawnej w zakresie braku sprawowania kontroli przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych nad funduszem formalnie zarządzanym przez to towarzystwo).

 

 

up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem