`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!

 • świadczymy pomoc prawną w zakresie tworzenia funduszy inwestycyjnych i prawnych aspektów funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funkcjonowania zarządzanych przez te towarzystwa funduszy inwestycyjnych, w szczególności funduszy inwestycyjnych zamkniętych, w tym funduszy inwestycyjnych zamkniętych aktywów niepublicznych, mogących służyć jako wehikuły przydatne do osiągania różnorodnych celów gospodarczych, takich jak restrukturyzacja przedsiębiorców, tworzenie szczególnego rodzaju holdingów, czy efektywne zarządzanie majątkami rodzinnymi (z wykorzystaniem optymalizacji podatkowej)
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie funkcjonowania funduszy inwestycyjnych otwartych, specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych, oraz funduszy szczególnych konstrukcji, takich jak fundusze z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, fundusze z wydzielonymi subfunduszami, fundusze podstawowe i powiązane, jak również funduszy szczególnych typów, oprócz funduszy aktywów niepublicznych, również funduszy rynku pieniężnego, portfelowych i sekurytyzacyjnych,
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie funkcjonowania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP
 • rozwiązujemy problemy prawne związane z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych, jako profesjonalnych uczestników obrotu
 • tworzymy i opiniujemy umowy cywilnoprawne, zawierane przez fundusze inwestycyjne z uwzględnieniem specyfiki ich działalności
 • świadczymy pomoc prawną w związku z przejmowaniem kontroli przez fundusze inwestycyjne nad innymi przedsiębiorcami (spółkami prawa handlowego), w szczególności rozwiązujemy problemy prawne związane z obowiązkami informacyjnymi lub obowiązkiem zgłoszenia zamiaru koncentracji, proponujemy optymalne rozwiązania i w razie potrzeby reprezentujemy fundusze inwestycyjne w postępowaniach antymonopolowych
 • świadczymy bieżącą obsługę prawną związaną z posiadaniem przez fundusze inwestycyjne w swoich portfelach kontrolnych pakietów akcji lub udziałów w spółkach prawa handlowego, w szczególności przygotowujemy i przeprowadzamy zgromadzenia wspólników oraz walne zgromadzenia akcjonariuszy
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie bieżącej działalności domów maklerskich
 • doradzamy przy emisjach akcji, obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa, warrantów subskrypcyjnych oraz innych papierów wartościowych, w tym papierów dłużnych, a także w zakresie ofert publicznych papierów wartościowych, w tym przy sporządzaniu prospektów emisyjnych, memorandów informacyjnych oraz innych dokumentów na potrzeby ofert publicznych
 • świadczymy pomoc prawną przy wprowadzaniu papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu (prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.)
 • reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz w relacjach z instytucjami rynku kapitałowego oraz doradzamy w sprawach dotyczących takich postępowań i relacji
 • świadczymy pomoc prawną na rzecz spółek giełdowych, w tym w zakresie ochrony informacji poufnych oraz wypełniania obowiązków informacyjnych
 • doradzamy w zakresie szczególnych uprawnień i obowiązków akcjonariuszy spółek publicznych
 • sporządzamy ekspertyzy prawne dotyczące papierów wartościowych oraz innych instrumentów finansowych, regulacji prawnych rynku kapitałowego, zasad prowadzenia działalności przez uczestników tego rynku oraz przeprowadzanych na nim transakcji
 • przygotowujemy projekty umów mających za przedmiot niestandardowe transakcje przeprowadzane na rynku regulowanym lub poza tym rynkiem, odnośnie papierów wartościowych znajdujących się o obrocie na rynku regulowanym
 • świadczymy pomoc prawną w zakresie opiniowania i tworzenia projektów dokumentów związanych z bieżącą działalnością domów maklerskich i innych firm inwestycyjnych, w szczególności wzorów umów i regulaminów świadczenia usług
up

Copyright © 2014 M. Szulikowski Kancelaria Prawna

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem