`10_lat

Aleja Niepodległości 124 lok.3

tel/fax: +48 (22) 629 14 15

email: sekretariat@szulikowski.pl

Jesteśmy z Państwem już 10 lat!

Wybierz język:

facebook twitter linkedin

Rankingi

M. Szulikowski Kancelaria Prawna na 53 miejscu wśród ponad 80 najlepszych kancelarii prawnych w Polsce, według VIII rankingu organizowanego przez Dziennik Gazetę Prawną!


Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015


Rok 2015


Styczeń 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Życzenia prawne na Nowy 2015 Rok 07.01.15
2 Nowa ustawa o prawach konsumenta 12.01.15
3 Odwrócony kredyt hipoteczny - nowa instytucja prawna 19.01.15
4 Nowelizacja przepisów o upadłości konsumenckiej 26.01.15

Luty 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Zmiany w zakresie ochrony danych osobowych 09.02.15
2 Zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym 16.02.15
3 Zmiany dotyczące spółek handlowych, prokury i rejestru przedsiębiorców 23.02.15
4 Prawne podsumowanie lutego 2015 r. 23.02.15

Marzec 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Zmiany w prawie ochrony konkurencji i konsumentów 09.03.15
2 Zmiany w prawie farmaceutycznym 16.03.15
3 ABC Prawa – łacińskie paremie prawnicze część VIII 23.03.15
4 Podsumowanie prawne marca 2015 r. 07.04.15

Kwiecień 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Ochrona pokrzywdzonego i świadka - nowa ustawa 16.04.15
2 ADR - alternatywne metody rozstrzygania sporów konsumenckich, nadchodzące ułatwienia 23.04.15
3 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców - zmiany 30.04.15

Maj 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Podsumowanie prawne kwietnia 2015 r. 12.05.15
2 ABC Prawa – łacińskie paremie prawnicze część IX 27.05.15
3 ABC Prawa – łacińskie paremie prawnicze część X 29.05.15

Czerwiec 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Zakres upoważnienia do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce – uchwała Sądu Najwyższego 01.06.15
2 Prawne podsumowanie maj 2015 r. 17.06.15
3 Ochrona dóbr kultury 29.06.15
4 Nowe ułatwienia w procesie budowlanym 30.06.15

Sierpień 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie czerwiec 2015 r. 06.08.15

Wrzesień 2015

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie lipiec 2015 r. 10.09.15
2 Prawne podsumowanie sierpień 2015 r. 28.09.15

Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015


Rok 2013


Styczeń 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Życzenia prawne na Nowy 2013 Rok 02.01.13
2 Stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego oraz emerytura częściowa - nowelizacja 04.01.13
3 Zwolnienie od podatku VAT dla usług pielęgnacji i opieki nad pacjentem 07.01.13
4 Podatek dochodowy od osób fizycznych – nowelizacja 09.01.13
5 Czy Nowy Rok przyniesie mniej obciążeń dla przedsiębiorców? 11.01.13
6 Koniec monopolu Poczty Polskiej – nowa ustawa 14.01.13
7 Zmiana ustawy o dokumentach paszportowych 16.01.13
8 Kierujący pojazdami – nowe przepisy 18.01.13
9 Opis przedmiotu zamówienia publicznego a uczciwa konkurencja 21.01.13
10 Używanie znaku towarowego w orzecznictwie TS UE 23.01.13
11 Ograniczenie dostępu do informacji publicznej – wyrok TK 25.01.13
12 Wada postępowania o udzielenie zamówienia a jego unieważnienie 28.01.13
13 Prawne podsumowanie stycznia 2013 r. 30.01.13

Luty 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych 01.02.13
2 ABC Prawa – Przedawnienie roszczeń związanych z urządzeniami przesyłu 04.02.13
3 Wniesienie aportem know-how do spółki komandytowej jest opodatkowane 06.02.13
4 Niedozwolone postanowienie umowne i nieuczciwe praktyki rynkowe w treści umów, ulotek i instrukcji handlowych wg Prezesa UOKiK 08.02.13
5 Usługi związane z badaniami klinicznymi nie są zwolnione z podatku VAT 11.02.13
6 ABC Prawa – Nabywanie nieruchomości w drodze licytacji sądowej 13.02.13
7 Identyfikacja autora wpisu na portalu dyskusyjnym – wyrok SN 15.02.13
8 Rejestracja pojazdu nabytego w drodze licytacji publicznej 18.02.13
9 Prawo zamówień publicznych - nowelizacja 20.02.13
10 Konsekwencje nieuzupełnienia braku skargi kasacyjnej w sprawach o rentę rodzinną 22.02.13
11 Zmiana ustawy o radiofonii i telewizji 25.02.13
12 Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony – uchwała SN 27.02.13
13 Prawne podsumowanie luty 2013 r. 01.03.13

Marzec 2013

  Tytuł publikacji Data
1 ABC Prawa - Służebność drogi koniecznej 04.03.13
2 Podstawy stwierdzenia nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę 06.03.13
3 Jakich postanowień należy unikać we wzorcach umów? 08.03.13
4 Naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną - uchwała SN 11.03.13
5 ABC Prawa – Rzecz ruchoma jako przedmiot przewłaszczenia na zabezpieczenie 13.03.13
6 Wymóg wiedzy i doświadczenia a zasady prawa zamówień publicznych 15.03.13
7 ABC Prawa - Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa 18.03.13
8 Opłata za wykonanie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 20.03.13
9 Zapis windykacyjny a majątek wspólny – uchwała SN 22.03.13
10 Nie można unieważnić postępowania jeśli zamawiający może powtórzyć czynność 25.03.13
11 ABC Prawa – Egzekucja komornicza z praw do domeny internetowej 27.03.13
12 Prawne podsumowanie marzec 2013 r. 29.03.13

Kwiecień 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Podatek od towarów i usług - nowelizacja 03.04.13
2 Obowiązki informacyjne przy zawieraniu umowy opcji – wyrok SN 05.04.13
3 ABC Prawa – Obowiązki zarządu związane z zakończeniem roku obrotowego w spółkach kapitałowych 08.04.13
4 Wniesienie środka odwoławczego drogą elektroniczną – uchwała Sądu Najwyższego 10.04.13
5 Zmiana ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 12.04.13
6 ABC Prawa - zachowek 15.04.13
7 ABC Prawa – Zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej 17.04.13
8 Odwołany członek zarządu a roszczenie o przywrócenie do pracy – uchwała składu siedmiu sędziów SN 19.04.13
9 Podwyższenie kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki z o.o. – uchwała Sądu Najwyższego 22.04.13
10 Nowelizacja ustawy o ofercie publicznej 24.04.13
11 ABC Prawa - wymogi dotyczące umów z biurami turystycznymi 26.04.13
12 Nowa ustawa o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 29.04.13
13 Prawne podsumowanie kwiecień 2013 r. 06.05.13

Maj 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Zmiany w zakresie uprawiania turystyki wodnej 08.05.13
2 Wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony przez pracownika 10.05.13
3 ABC Prawa – Odpowiedzialność wspólników spółki komandytowej 13.05.13
4 Przedłużenie prawa użytkowania wieczystego – uchwała SN 15.05.13
5 Opodatkowanie ubezpieczenia wykupionego przez pracodawcę dla pracowników 17.05.13
6 ABC Prawa – Jakie uprawnienia przysługują akcjonariuszom spółki akcyjnej? 20.05.13
7 Nowe przepisy dotyczące działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych 22.05.13
8 Nowe przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych w zakresie dokonywania inwestycji w instrumenty pochodne oraz w lokaty 24.05.13
9 Zmiana ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych 27.05.13
10 ABC Prawa – jak dokonać aktualizacji informacji zawartych w księdze wieczystej nieruchomości 29.05.13
11 ABC Prawa – Czym jest gwarancja bankowa? 31.05.13
12 Prawne podsumowanie maj 2013 r. 03.06.13

Czerwiec 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Zarząd kadłubowy – uchwała Sądu Najwyższego 03.07.13
2 Uchylenie wyroku zaocznego a zażalenie na zawarte w nim postanowienie o kosztach procesu 05.07.13
3 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – część I 08.07.13
4 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – część II 10.07.13
5 ABC Prawa – czynności mocodawcy i pełnomocnika 12.07.13
6 Umowa o pracę na czas określony w świetle przepisów ustawy antykryzysowej – uchwała Sądu Najwyższego 15.07.13
7 ABC Prawa – umowa o pracę na czas określony 17.07.13
8 Nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych 19.07.13
9 Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 22.07.13
10 ABC Prawa – odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 24.07.13
11 Wykreślenie spółki z rejestru a powództwo wspólnika na rzecz spółki 26.07.13
12 ABC Prawa – umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy – część I 29.07.13
13 ABC Prawa – umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy – część II 31.07.13
14 Prawne podsumowanie lipiec 2013 r. 05.08.13

Lipiec 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Zarząd kadłubowy – uchwała Sądu Najwyższego 03.07.13
2 Uchylenie wyroku zaocznego a zażalenie na zawarte w nim postanowienie o kosztach procesu 05.07.13
3 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – część I 08.07.13
4 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – część II 10.07.13
5 ABC Prawa – czynności mocodawcy i pełnomocnika 12.07.13
6 Umowa o pracę na czas określony w świetle przepisów ustawy antykryzysowej – uchwała Sądu Najwyższego 15.07.13
7 ABC Prawa – umowa o pracę na czas określony 17.07.13
8 Nowelizacja Prawa bankowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych 19.07.13
9 Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 22.07.13
10 ABC Prawa – odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy 24.07.13
11 Wykreślenie spółki z rejestru a powództwo wspólnika na rzecz spółki 26.07.13
12 ABC Prawa – umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy – część I 29.07.13
13 ABC Prawa – umowy stanowiące podstawę świadczenia pracy – część II 31.07.13
14 Prawne podsumowanie lipiec 2013 r. 05.08.13

Wrzesień 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja kodeksu pracy 09.09.13
2 ABC Prawa – pełnomocnictwo w kodeksie postępowania cywilnego 16.09.13
3 Stan faktyczny sprawy a udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego 23.09.13
4 Prawne podsumowanie wrzesień 2013 r. 30.09.13

Październik 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Zmiany w urlopie wychowawczym 07.10.13
2 Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 14.10.13
3 Zmiana ustawy o scalaniu i wymianie gruntów 21.10.13
4 Prawne podsumowanie październik 2013 r. 28.10.13

Listopad 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Zmiana ustawy o podatku akcyzowym 04.11.13
2 Zmiany w postępowaniu karnym i w wykroczeniach 12.11.13
3 Prawo farmaceutyczne - nowelizacja 18.11.13
4 Prawne podsumowanie listopad 2013 r. 25.11.13

Grudzień 2013

  Tytuł publikacji Data
1 Podatek dochodowy od dochodu akcjonariusza spółki komandytowo - akcyjnej 02.12.13
2 TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. I 09.12.13
3 TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. II

16.12.13

3 TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. III

23.12.13

3 TOP 10 zmian w prawie w 2013 roku – cz. IV

30.12.13


Rok 2008 | Rok 2009 | Rok 2010 | Rok 2011 | Rok 2012 | Rok 2013 | Rok 2014 | Rok 2015


Rok 2014


Styczeń 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Życzenia prawne na Nowy 2014 Rok 07.01.14
2 Nowelizacja prawa zamówień publicznych 13.01.14
3 Duże zmiany w podatkach 20.01.14
3 Prawne podsumowanie grudzień 2013 r. i styczeń 2014 r. 27.01.14

Luty 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych 03.02.14
2 Cofnięcie oświadczenia o odstąpieniu od oskarżenia – uchwała 10.02.14
3 Opodatkowanie wpłat na certyfikaty inwestycyjne 18.02.14
4 Prawne podsumowanie luty 2014 r. 25.02.14

Marzec 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja kodeksu pracy – praca w niedziele i święta 04.03.14
2 Podstawa wpisu do rejestru zmian wśród wspólników spółki 10.03.14
3 Głosowanie we wspólnocie mieszkaniowej przez współwłaścicieli lokalu - uchwała SN 17.03.14
4 ABC Prawa – pełnomocnictwo w kodeksie postępowania administracyjnego 24.03.14
5 Prawne podsumowanie marzec 2014 r. 31.03.14

Kwiecień 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego – klauzula wykonalności 07.04.14
2 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego 22.04.14
3 ABC Prawa – łacińskie paremie prawnicze część I 28.04.14

Maj 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie kwiecień 2014 r. 05.05.14
2 Przyczyna wypowiedzenia umowy o pracę w zwolnieniach grupowych - wyrok SN 12.05.14
3 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część II 19.05.14
4 Kara umowna na wypadek odstąpienia od umowy – uchwała 27.05.14

Czerwiec 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie maj 2014 r. 03.06.14
2 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część III 09.06.14
3 Roszczenie o ustanowienie służebności przesyłu nie ulega przedawnieniu - uchwała SN 16.06.14
4 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część IV 24.06.14
5 Prawne podsumowanie czerwiec 2014 r. 30.06.14

Lipiec 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Nowelizacja ustawy o księgach wieczystych i hipotece. 07.07.14
2 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część V 14.07.14
3 ABC Prawa - językowa wykładnia prawa 21.07.14
4 Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych 28.07.14

Sierpień 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie lipiec 2014 r. 04.08.14
2 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część VI 12.08.14
3 Deregulacja zawodów - II etap 18.08.14
4 Nowe perspektywy dla roszczeń reprywatyzacyjnych - precedensowy wyrok NSA. 25.08.14

Wrzesień 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie sierpień 2014 r. 01.09.14
2 ABC Prawa - łacińskie paremie prawnicze część VII. 08.09.14
3 Rozróżnienie stosowania terminów wniesienia odwołania określonych w art. 182 ust. 1 i 3 pzp - uchwała Sądu Najwyższego. 15.09.14
4 ABC Prawa - systemowa i funkcjonalna wykładnia prawa. 22.09.14
5 ABC Prawa - stosunek prawny. 29.09.14

Październik 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie wrzesień 2014 r. 07.10.14
2 ABC Prawa - Możliwości rozwiązania umowy najmu. 13.10.14
3 Nowelizacja prawa zamówień publicznych (cz.I). 20.10.14
4 Nowelizacja prawa zamówień publicznych (cz.II). 27.10.14

Listopad 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie październik 2014 r. 04.11.14
2 Nowelizacja prawa zamówień publicznych (cz.III). 12.11.14
3 Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego. 17.11.14
4 Istotne zmiany w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym. 26.11.14

Grudzień 2014

  Tytuł publikacji Data
1 Prawne podsumowanie listopada 2014 r. 05.12.14
2 TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku - cz.I 08.12.14
3 TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku - cz.II 15.12.14
4 TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku - cz.III 22.12.14
5 TOP 10 zmian w prawie w 2014 roku - cz.IV 29.12.14
up

Copyright © 2014 M. Szulikowski

Tworzenie stron internetowych i reklama w internecie - Aweo.pl

Polityka Cookies

Polityka Cookies

M. Szulikowski Kancelaria Prawna w Warszawie używa plików cookies w celu zapewnienia funkcjonalności strony, w tym dostosowania strony do indywidualnych preferencji użytkowników oraz zbierania statystyk odwiedzin wyłącznie na użytek Kancelarii. Informujemy, że istnieje możliwość określenia warunków przechowywania cookies. Czytaj więcej…

Zrozumiałem